TRAKOŠĆANSKA / TREŠNJEVKA

STAMBENI OBJEKT TREŠNJEVKA

Na području gradske četvrti Trešnjevka—sjever sagraditi ćemo stambeni objekt s 39 stambenih jedinica. Lokacija gradnje se nalazi u Trakošćanskoj ulici 25-27

Građevina je predviđena kao sklop od dva nadzemna volumena, Zgrada A koja je ugrađena između dvije postojeće građevine, te Zgrada B koja je slobodnostojeća. Oba nadzemna volumena povezana su podzemnom garažom i spremištima. U dvjema podrumskim etažama građevine smještena su garažno-parkirališna mjesta i spremišta stanara. Zgrada A je katnosti 2PO+Pr+5 i ima ukupno 6 nadzemnih etaža. Zgrada B je katnosti 2PO+Pr+2+Uk i ima ukupno 4 nadzemne etaže.

Stambeno-poslovna građevina D-B2 je položeni volumen s konzolnim balkonskim istacima duž jugozapadnog pročelja od visokokvalitetnih materijala u tehničkom i oblikovno-estetskom pogledu. Krov je planiran kao ravni šljunčani krov s omeđenom zonom za vanjske jedinice strojarstva.

Objekt ima osiguran pristup na Trakošćansku ulicu sa svoje zapadne strane putem dva priključka, jedan za ulaz u garažu, jedan za ulaz u dvorište. Pješački ulazi u uličnu građevinu se osiguravaju zapadne strane građevine, preko kolno-pješačkog prolaza. Iz kolno-pješačkog prolaza pristupa se centralno pozicioniranom stubišnom prostru sa dizalom koje povezuje sve etaže. Pješački ulaz u dvorišnu građevinu nastavlja se kroz kolno-pješački prolaz preko kolnopješačke površine dvorišta između ulične i dvorišne stambene zgrade do natkrivenog pješačkog ulaza sa zapadne strane dvorišne građevine.

U centralno pozicioniranom stubišnom prostoru mješteno je dizalo koje povezuje sve etaže. Dizala su dimenzionirana da ga bez poteškoća mogu koristiti osobe sa invaliditetom, a povezuju sve etaže od -2 do zadnjeg kata. Kolni pristup do parkirališnih mjesta smještenih u dvjema podzemnim etažama građevine, osiguran je neposredno sa javno prometne površine, Trakošćanske ulice, a preko interne grijane kolne rampe. Predviđeno je 41 garažno parkirališno mjesto na dvjema podrumskim etažama te 4 parkirališna mjesta u dvorištu. Spremišta stanara u podrumu su predviđena kao zasebne prostorije odvojene zidovima, te metalnim vratima.