KNEŽIJA

Ulica Tina Ujevića 17, Zagreb, k.č. 5124/1, k.o. Trešnjevka

Stambeno poslovna zgrada projektirana je kao šesteroetažna /PR+1+2+3+4+5/ građevina nad dvoetažnom podzemnom garažom.

U građevini su smještene stambene jedinice /87 stanova/ na 5 nadzemnih etaža, dok su u prizemlju poslovni prostori (trgovina) i jedan lokal rezerviran za ugostiteljstvo. U podrumu -1 nalaze se poslovni prostori od ugostiteljskog objekta – lokala i od trgovine te tehnički prostori. Parkirališno garažna mjesta ne etaži -1 su namijenjena kupcima i zaposlenicima trgovine. U podrumu -2 je osigurano 90 parkirno-garažnih mjesta za stanare, spremišta stanara te tehnički prostori i stubišta sa liftovima. Vertikalna komunikacija je ostvarena dvokrakim stubištima i putničkim dizalima koja povezuju 6 nadzemnih etaže s dvije podzemne etaže.

 • Sa zapadne strane u prizemlju se nalaze ulazi u trgovinu i ugostiteljski prostor. Sa istočne strane u prizemlju se nalaze ulazi u servisni prostor. U prizemlju se nalaze 4 ulaza u stambenu zgradu – dva sa južne i dva sa sjeverne strane.
 • Sa zapadne strane parcele nalazi se rampa kojom je omogućeno spuštanje u podzemne etaže:  podrum -1 i podrum -2.
 • Oko zgrade u prizemlju predviđena su parkirna mjesta za ugostiteljski prostor i trgovinu.
 • Etaže od 1. kata do 5. kata su stambene namjene.
 • Na etažama 1., 2., 3., 4., i 5. kata je predviđeno 87 stanova.
 • U prizemlju  je na 4 mjesta predviđen ulaz u stambene etaže do kojih se dolazi  pomoću liftova i stubišta.
 • U podrumu -2 nalaze se parkirno-garažna mjesta za stanove. Ona su liftovima i stubištima povezana sa stambenim dijelom građevine.
 • Nosiva konstrukcija zgrade biti će izvedena od armiranobetonske monolitne konstrukcije. Nosiva konstrukcija su ab zidovi i grede, preko kojih su položene ab ploče. Stubišna jezgra i krakovi, kao i okno dizala su monolitni armiranobetonski.
 • Konstruktivna visina stambenih katova iznosi 2.75m (svijetla visina stanova je 2.60m). Prizemlje ima konstruktivnu visinu 5.10m i 4.55m, prva podzemna etaža ima konstruktivnu visini 3,80m a druga 2,5m. Ispod građevine su predviđene dvije podrumske etaže koje su hidroizolirane na način da će se izvoditi vodonepropusnog betona.
 • Pročelje građevine izvesti će se u kombinaciji kompozitnih ploča u prizemlju i ETICS sustava fasade na gornjim etažama (debljina toplinske izolacije je 15cm).
 • Vanjska bravarija je aluminijska ili drvoaluminij u boji antracita, a ostakljenje je trostrukim izo staklom.
 • Krov je klasični ravni, sa završnom hidroizolacijom, minimalnog nagiba 1,5% sakriven iza ravne krovne atike.